Library » Our Team (Staff)

List I

dr.kalpana-gayakwad Dr. Kalpana Gayakwad
Librarian
Ph- 01334-261367 Ext-5465, Mob- 9258369598
e-mail- kalpana.gayakwad@dsvv.ac.in
 pusparaj-naik Pusparaj Naik
Asst. Librarian
Ph- 01334-261367 Ext-5465,
e-mail-  pusparaj.naik@dsvv.ac.in
 shriram-sonare Shriram Sonare
Reference Librarian
Ph- 01334-261367 Ext-5465,
e-mail- sriram.sonare@dsvv.ac.in
 dr.rajani-atrey Dr. Rajani Atrey
Asst. Librarian
Ph- 01334-261367 Ext-5465,
e-mail- geetaomshyam@gmail.com

List II

 aradhana-sonare Aaradhana Sonare
Asst.Reference Librarian
Ph- 01334-261367 Ext-5465
e-mail- aaradhana.dsvv@gmail.com
 shalini-tyagi Shalini Tyagi
Library Information Officer
Ph- 01334-261367 Ext-5465
e-mail-wel2008come@gmail.com
 shalini-upadhyay Savita Upadhyay
Prof. Asst.
Ph- 01334-261367 Ext-5465
e-mail- savitask11@gmail.com
 vandana-mahajan Vandana Mahajan
Library Asst.
Ph- 01334-261367 Ext-5465
e-mail- vandanamahajan217@gmail.com

List III

 phoolchand-sahu Phoolchand Sahu
Library Asst.
Ph- 01334-261367 Ext-5465
e-mail- phoolchand.sahu@gmail.com
 neelam-mourya Neelam Mourya
Com. Operator
Ph- 01334-261367 Ext-5465
e-mail- neelam.maurya@dsvv.ac.in